Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
astern
/əs'tə:n/
Jump to user comments
phó từ
 • (hàng hải)
 • ở phía sau tàu, ở phía lái tàu
  • astern of a ship
   ở đằng sau tàu
 • về phía sau, ở xa đằng sau
  • to fall (drop) astern
   tụt lại ở phía sau, ở lại đằng sau
 • lùi, giật lùi
  • full speed astern
   phóng giật lùi
Related words
Comments and discussion on the word "astern"