Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
forward
/'fɔ:wəd/
Jump to user comments
tính từ
 • ở trước, phía trước, tiến lên, tiến về phía trước
  • a forward march
   cuộc hành quân tiến lên
 • tiến bộ, tiên tiến
  • to have forward opinions
   có những ý kiến tiến bộ
 • chín sớm (hoa màu); đến sớm (mùa, thời vụ...); sớm biết, sớm khôn (người)
  • a forward summer
   một mùa hạ đến sớm
  • this child is very forward for his age
   thằng bé sớm biết so với tuổi
 • (thương nghiệp) trước (khi có hàng)
  • a forward contract
   hợp đồng đặt mua trước
 • sốt sắng
  • to be forward with one's work
   sốt sắng với công việc của mình
 • ngạo mạn, xấc xược
phó từ ((cũng) forwards)
 • về tương lai, về sau này
  • from this time forward
   từ nay trở đi
  • to date forward
   để lùi ngáy tháng về sau
 • về phía trước, lên phía trước, trước
  • to rush forward
   xông lên
  • to send someone forward
   cho ai lên trước, phái ai đi trước
  • forward!
   (quân sự) tiến lên!, xung phong!
 • (hàng hải) ở phía mũi tàu, về phía mũi tàu
danh từ
 • (thể dục,thể thao) tiền đạo (bóng đá)
ngoại động từ
 • xúc tiến, đẩy mạnh
  • to forward a plan
   xúc tiến một kế hoạch
 • gửi (hàng hoá...)
 • gửi chuyển tiếp (bức thư... đến địa chỉ mới)
  • to be forwarded
   đề nghị gửi chuyển tiếp đến địa chỉ mới ((thường) để ở bì thư)
Related search result for "forward"
Comments and discussion on the word "forward"