Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
bíu
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đg. Bám vào bằng cách nắm chặt lấy. Bíu cành cây để khỏi ngã.
Related search result for "bíu"
Comments and discussion on the word "bíu"