Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
bandé
Jump to user comments
tính từ
 • có nhiều sọc (huy hiệu)
 • bị bịt
  • Les yeux bandés
   mắt bị bịt
 • (được) băng bó
  • Main bandée
   tay băng bó
Related search result for "bandé"
Comments and discussion on the word "bandé"