Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
bande
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • băng, dải
  • Serrer avec une bande
   buộc bằng một cái băng
  • Bande de velours
   dải nhung
  • Bande de terre
   dải đất
  • Bande d'absorption d'un spectre
   (vật lý học) dải hấp thu của quang phổ
 • phim (ảnh xi nê)
 • băng đạn
  • Bande de mitrailleuse
   băng đạn tiểu liên
 • mép trong (bàn bi a)
 • (hàng hải) sự nghiêng một bên
  • par la bande
   (bằng cách) gián tiếp
danh từ giống cái
 • lũ, tụi, bọn, đàn
  • Bande de voleurs
   lũ ăn cắp
  • Bande de canards
   đàn vịt
  • Bande d'imbéciles!
   tụi mất dạy!
  • faire bande à part
   (thân mật) đứng riêng (không nhập bọn)
Related search result for "bande"
Comments and discussion on the word "bande"