Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
belong
/bi'lɔɳ/
Jump to user comments
nội động từ
 • thuộc về, của, thuộc quyền sở hữu
  • the power belongs to the people
   chính quyền thuộc về tay nhân dân
 • thuộc vào (chỗ nào), ở (chỗ nào)
  • where do these things belong?
   những thứ này để vào chỗ nào?
  • where it belongs
   đúng chỗ
  • to belong in
   (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ở chỗ nào
  • to belong here
   là người; ở đây; ở đúng ngay dưới đầu đề này
 • thuộc về bổn phận của, là việc của; có liên quan tới
  • it belongs to you investigate the matter
   bổn phận của anh là phải điều tra vấn đề
 • thuộc vào loại
  • whales belong among the mammals
   cá voi thuộc loài có vú
 • là hội viên của
IDIOMS
 • to belong together
  • ăn ý nhau, hợp tính hợp tình với nhau
 • to belong with
  • có quan hệ với, liên quan với
Related words
Related search result for "belong"
Comments and discussion on the word "belong"