Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
blank
/blæɳk/
Jump to user comments
tính từ
 • để trống, để trắng (tờ giấy...)
  • a blank page
   một trang để trắng
  • a blank cheque
   một tờ séc để trống
  • a blank space
   một quãng trống
 • trống rỗng; ngây ra, không có thần (cái nhìn...)
  • a blank existence
   một cuộc đời trống rỗng
  • a blank look
   cái nhìn ngây dại
  • his money is completely blank on the subject
   về vấn đề đó anh ta không nhớ được tí gì
 • không nạp chì (đạn); giả
  • blank cartridge
   đạn không nạp chì
  • blank window
   cửa sổ giả
 • bối rối, lúng túng
  • to look blank
   có vẻ bối rối, lúng túng
 • hoàn toàn tuyệt đối
  • blank silence
   sự yên lặng hoàn toàn
  • blank despair
   nỗi thất vọng hoàn toàn
 • không vần (thơ)
  • blank verse
   thơ không vần
danh từ
 • chỗ để trống, khoảng trống, gạch để trống
  • to fill the blank
   điền vào những chỗ để trống
 • sự trống rỗng
  • his mind is a complete blank
   đầu óc anh ta trống rỗng
 • nỗi trống trải
  • what a blank such a life is!
   cuộc sống như vậy thật trống rỗng quá!
 • đạn không nạp chì ((cũng) blank cartridge)
 • vé xổ số không trúng
  • to draw a blank
   không trúng số; ((nghĩa bóng)) thất bại
 • phôi tiền (mảnh kim loại để rập thành đồng tiền)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mẫu in có chừa chỗ trống
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) điểm giữa bia tập bắn; đích
  • to fire points blank
   chĩa súng thẳng sát đích mà bắn, dí súng tận nơi mà bắn
ngoại động từ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thể dục,thể thao) thắng tuyệt đối, thắng hoàn toàn (đội bạn)
Related words
Related search result for "blank"
Comments and discussion on the word "blank"