Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
profit
/profit/
Jump to user comments
danh từ
 • lợi, lợi ích, bổ ích
  • to do something to one's profit
   làm gì vì có lợi, làm gì vì thấy bổ ích cho mình
 • tiền lãi, lợi nhuận
  • to make a good profit on
   kiếm được nhiều lãi trong (việc gì)
  • a profit and loss account
   bản tính toán lỗ lãi
ngoại động từ
 • làm lợi, mang lợi, có lợi
  • it profited him nothing
   cái đó không có lợi gì cho nó cả
nội động từ
 • (+ by) kiếm lợi, lợi dụng
  • to profit by (from) something
   lợi dụng cái gì
 • có lợi, có ích
  • it profits little to advise him
   khuyên răn nó cũng chẳng ích gì
Related search result for "profit"
Comments and discussion on the word "profit"