Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese, Vietnamese - English)
gain
/gein/
Jump to user comments
danh từ
 • lợi, lời; lợi lộc; lợi ích
  • love of gain
   lòng tham lợi
 • (số nhiều) của thu nhập, của kiếm được; tiền lãi
 • sự tăng thêm
  • a gain to knowlegde
   sự tăng thêm hiểu biết
IDIOMS
 • ill-gotten gains never prosper
  • (tục ngữ) của phi nghĩa có già đâu
động từ
 • thu được, lấy được, giành được, kiếm được
  • to gain experience
   thu được kinh nghiệm
  • to gain someone's sympathy
   giành được cảm tình của ai
  • to gain one's living
   kiếm sống
 • đạt tới, tới
  • to gain the top of a mountain
   tới đỉnh núi
  • swimmer gains the shopre
   người bơi tới bờ
 • tăng tốc (tốc độ...); lên (cân...); nhanh (đồng hồ...)
  • to gain weight
   lên cân, béo ra
  • watch gains five minutes
   đồng hồ nhanh năm phút
IDIOMS
 • to gain on (upon)
  • lấn chiếm, lấn vào
   • sea gains on land
    biễn lấn vào đất liền
  • tiến sát, đuổi sát (ai, cái gì)
  • tranh thủ được lòng (ai)
   • to gain over
    tranh thủ được, giành được về phía mình
 • to gain ground
  • tiến tới, tiến bộ
  • (+ upon, on) lấn chiếm; đuổi sát, tiến sát (ai, cái gì)
Related search result for "gain"
Comments and discussion on the word "gain"