Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
blanch
/blɑ:ntʃ/
Jump to user comments
động từ
  • làm trắng, làm bạc đi
  • làm tái nhợt; tái nhợt đi
    • to blanch from fear
      sợ tái mặt
Related words
Related search result for "blanch"
Comments and discussion on the word "blanch"