Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
pale
/peil/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm rào bao quanh, quây rào
 • làm tái đi, làm nhợt nhạt, làm xanh xám
nội động từ
 • tái đi, nhợt nhạt, xanh xám
 • (nghĩa bóng) lu mờ đi
  • my work paled beside his
   công trình của tôi lu mờ đi bên cạnh công trình của anh ấy
tính từ
 • tái, nhợt nhạt, xanh xám
  • to be pale with fear
   sợ xanh mặt
  • to look pale
   trông nhợt nhạt
  • to turn pale
   tái đi
 • nhợt (màu); lờ mờ, yếu ớt (ánh sáng)
Related words
Related search result for "pale"
Comments and discussion on the word "pale"