Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
balance
/'bæləns/
Jump to user comments
danh từ
 • cái cân
  • precision balance
   cân chính xác, cân tiểu ly
  • analytical balance
   cân phân tích
 • sự thăng bằng sự cân bằng; cán cân
  • balance of forces
   cán cân lực lượng
  • balance of power
   (chính trị) chính sách giữ thăng bằng cán cân lực lượng giữa các nước
  • to keep one's balance
   giữ thăng bằng; (nghĩa bóng) bình tĩnh
  • to lose one's balance
   mất thăng bằng; (nghĩa bóng) mất bình tĩnh, rối trí
  • to be off one's balance
   ngã (vì mất thăng bằng); bối rối
 • sự cân nhắc kỹ
  • on balance
   sau khi cân nhắc kỹ
 • sự thăng trầm của số mệnh
 • (Balance) (thiên văn học) cung thiên bình, toà thiên bình
 • đối trọng
 • quả lắc (đồng hồ)
 • (thương nghiệp) bản đối chiếu thu chi, bản quyết toán
  • to strikle a balance
   làm bản quyết toán
 • sai ngạch; số còn lại, số dư
  • balance in hand
   sai ngạch thừa
  • balance due
   sai ngạch thiếu
 • (nghệ thuật) sự cân xứng
IDIOMS
 • to be (tremble, swing, hang) in the balance
  • do dự, lưỡng lự
  • ở vào tình trạng (nguy ngập)
 • the balance of advantage lies with him
  • anh ta ở vào thế có lợi
 • to hold the balance even between two parties
  • cầm cân nảy mực
 • to turn balance
  • (xem) turn
ngoại động từ
 • làm cho thăng bằng; làm cho cân bằng
 • làm cho cân xứng
 • cân nhắc (một vấn đề, một giải pháp)
 • (thương nghiệp) quyết toán
  • to balance the accounts
   quyết toán các khoản chi thu
nội động từ
 • do dự, lưỡng lự
  • to balance a long time before coming to a decision
   do dự lâu trước khi quyết định
 • cân nhau, cân xứng
  • the penalty does not balance with the offence
   hình phạt không cân xứng với tội lỗi
 • (thương nghiệp) cân bằng
  • the accounts don't balance
   sổ sách không cân bằng
Related search result for "balance"
Comments and discussion on the word "balance"