Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
bleep
/bli:p/
Jump to user comments
danh từ
  • tiếng bíp bíp (từ vệ tinh Liên xô đầu tiên phát ra)
nội động từ
  • phát ra tiếng bíp bíp (vệ tinh)
Related search result for "bleep"
Comments and discussion on the word "bleep"