Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
blub
/blʌb/
Jump to user comments
nội động từ
  • (từ lóng) khóc, vãi nước đái ((nghĩa bóng))
Related words
Related search result for "blub"
Comments and discussion on the word "blub"