Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
bustle
/'bʌsl/
Jump to user comments
danh từ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cái khác thường, cái kỳ lạ
 • bữa tiệc linh đình; bữa chén no say
danh từ
 • sự hối hả, sự rộn ràng, sự vội vàng; sự lăng xăng
  • everybody was in a bustle
   mọi người đề hối hả vội vàng
 • tiếng ồn ào, tiêng om xòm
  • why was there so much bustle?
   sao lại ồn ào gớm thế?
động từ
 • hối hả, rối rít, bận rộn, vội vàng, lăng xăng
  • to bustle about (in and out)
   hối hả, bận rộn, lăng xăng ra vào
 • giục, thúc, giục giã
  • she bustled her children off to school
   bà ta giục các con đi học
Related words
Related search result for "bustle"
Comments and discussion on the word "bustle"