Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
cahoot
/kə'hu:t/
Jump to user comments
danh từ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) sự chung nhau; sự thông lưng; sự ngoắc ngoặc
  • to go cahoots
   chung phần với nhau hưởng đều; cùng chia đều
  • in cahoots
   thông lưng với nhau, ngoắc ngoặc
Related search result for "cahoot"
Comments and discussion on the word "cahoot"