Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
cajoleur
Jump to user comments
danh từ
  • người chiều chuộng lấy lòng
tính từ
  • chiều chuộng lấy lòng
Related search result for "cajoleur"
Comments and discussion on the word "cajoleur"