Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
chaleur
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • nhiệt
  • Quantité de chaleur
   lượng nhiệt
  • Chaleur animale
   (sinh vật học) thân nhiệt
  • Chaleur spécifique
   (vật lý) học nhiệt dung riêng
  • Chaleur abandonnée
   nhiệt thải, nhiệt thoát ra
  • Chaleur ambiante
   nhiệt môi trường
  • Chaleur latente
   ẩn nhiệt
  • Chaleur perdue
   nhiệt mất đi
  • Chaleur produite
   nhiệt được sản sinh
  • Chaleur blanche
   nhiệt nóng trắng
  • Chaleur d'allumage
   nhiệt gây cháy
  • Chaleur de fusion
   nhiệt nóng chảy
  • Chaleur d'incandescence
   nhiệt nóng sáng
  • Chaleur moléculaire
   nhiệt dung phân tử
 • trời nóng, tiết nóng
  • Epoque de grande chaleur
   mùa nóng
 • sốt, nóng
  • Chaleur de tête
   nóng đầu
 • nhiệt tình, sự nồng nhiệt
  • Parler avec chaleur
   nói rất nhiệt tình
  • Chaleur du style
   lời văn nồng nhiệt
 • sự động đực
  • Chiene en chaleur
   chó cái động đực
  • dans la chaleur de
   lúc đang hăng
  • Dans la chaleur du combat
   lúc chiến đấu đang hăng
  • Dans la chaleur de la discussion
   khi thảo luận đang hăng
Related words
Related search result for "chaleur"
Comments and discussion on the word "chaleur"