Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
capacity
/kə'pæsiti/
Jump to user comments
danh từ
 • sức chứa, chứa đựng, dung tích
 • năng lực khả năng; khả năng tiếp thu, khả năng thu nhận
  • a mind of great capacity
   trí óc sâu rộng
  • this book is within the capacity of young readers
   cuốn sách này các bạn đọc trẻ tuổi có thể hiểu được
 • năng suất
  • labour capacity
   năng suất lao động
 • tư cách, quyền hạn
  • in one's capacity as
   với tư cách là
 • (điện học) điện dung
IDIOMS
 • capacity house
  • rạp hát chật ních khán giả
 • filled to capacity
  • đầy ắp
 • packed to capacity
  • chật ních
Related search result for "capacity"
Comments and discussion on the word "capacity"