Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
content
/'kɔntent/
Jump to user comments
danh từ, (thường) số nhiều
 • nội dung
  • the contents of a letter
   nội dung một bức thư
 • (chỉ số ít) sức chứa, sức đựng, dung tích, dung lượng (bình, hồ, ao...); thể tích (khối đá...); diện tích, bề mặt (ruộng...)
  • the content of a cask
   dung lượng một cái thùng
 • lượng, phân lượng
  • the sugar content per acre of beer
   lượng đường thu hoạch trên một mẫu Anh củ cải
  • the ester content of an oil
   (phân) lượng este trong một chất dầu
IDIOMS
 • table of contents
  • (xem) table
danh từ
 • sự bằng lòng, sự vừa lòng, sự hài lòng, sự vừa ý, sự toại nguyện, sự mãn nguyện, sự thoả mãn
  • to one's heart's content
   thoả mãn; vừa lòng mãn ý
 • sự bỏ phiếu thuận (thượng nghị viện Anh)
 • (số nhiều) những phiếu thuận; những người bỏ phiếu thuận
  • supposing the number of contents and not contents are strictly equal
   giả dụ rằng số phiếu thuận và số phiếu chống đúng bằng nhau
tính từ
 • bằng lòng, vừa lòng, hài lòng, vừa ý, toại nguyện, mãn nguyện, thoả mãn
  • to be content with something
   vừa lòng cái gì
 • sẵn lòng, vui lòng
  • I am content to go of you want mr to
   tôi sẵn sàng (vui lòng) đi nếu anh muốn
 • thuận (thượng nghị viện Anh)
  • content
   thuận
  • not content
   chống
ngoại động từ
 • làm bằng lòng, làm vừa lòng, làm đẹp lòng, làm vui lòng, làm vừa ý, làm đẹp ý, làm mãn nguyện, thoả mãn
  • to content oneself with something
   bằng lòng vậy với cái gì
  • to content oneself with doing something
   bằng lòng cái gì
Related search result for "content"
Comments and discussion on the word "content"