Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
categoric
Jump to user comments
Adjective
  • không bị biến đổi, giới hạn bởi các điều kiện hạn chế; tuyệt đối khẳng định, thẳng thừng, dứt khoát
  • liên quan tới, hoặc đã được bao gồm trong một hoặc nhiều loại, hạng mục
Related words
Related search result for "categoric"
Comments and discussion on the word "categoric"