Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
flat
/flæt/
Jump to user comments
danh từ
 • dãy phòng (ở một tầng trong một nhà khối)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) căn phòng, căn buồng
 • (hàng hải) ngăn, gian
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) tầng
 • mặt phẳng
 • miền đất phẳng
 • lòng (sông, bàn tay...)
  • the flat of the hand
   lòng bàn tay
 • miền đất thấp, miền đầm lầy
 • thuyền đáy bằng
 • rổ nông, hộp nông
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (ngành đường sắt) toa trần ((cũng) flat-car)
 • (sân khấu) phần phông đã đóng khung
 • (âm nhạc) dấu giáng
 • (số nhiều) giày đề bằng
 • (từ lóng) kẻ lừa bịp
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) lốp bẹp, lốp xì hơi
IDIOMS
 • to join the flats
  • chắp vá lại thành một mảnh; giữ cho vẻ trước sau như một
tính từ
 • bằng phẳng, bẹt, tẹt
  • a flat roof
   mái bằng
  • a flat nose
   mũi tẹt
 • sóng soài, sóng sượt
  • to knock somebody flat
   đánh ai ngã sóng soài
 • nhãn
 • cùng, đồng (màu)
 • nông
  • a flat dish
   đĩa nông
 • hoàn toàn, thẳng, thẳng thừng, dứt khoát
  • flat nonsense
   điều hoàn toàn vô nghĩa
  • a flat denial
   sự từ chối dứt khoát
  • and that's flat!
   dứt khoát là như vậy!
 • nhạt, tẻ nhạt, vô duyên; hả (rượu...)
  • a flat joke
   câu đùa vô duyên
  • flat beer
   bia hả
 • ế ẩm
  • market is flat
   chợ búa ế ẩm
 • không thay đổi, không lên xuống, đứng im (giá cả...)
 • bẹp, xì hơi (lốp xe)
 • bải hoải, buồn nản
 • (thông tục) không một xu dính túi, kiết xác
 • (âm nhạc) giáng
phó từ
 • bằng, phẳng, bẹt
 • sóng sượt, sóng soài
  • to fall flat
   ngã sóng soài
 • (nghĩa bóng) hoàn toàn thất bại
  • to lie flat
   nằm sóng soài
 • hoàn toàn; thẳng, thẳng thừng, dứt khoát
  • to go flat against orders
   hoàn toàn làm trái với mệnh lệnh
IDIOMS
 • to tell somebody flat that
  • nói thẳng với ai rằng
  • đúng
   • to run the hundred-yard dush in ten seconds flat
    chạy 100 iat đúng mười giây
  • (âm nhạc) theo dấu giáng
ngoại động từ
 • làm bẹt, dát mỏng
Related search result for "flat"
Comments and discussion on the word "flat"