Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
chín
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • neuf
  • Chín tháng
   neuf mois
  • Trang chín
   page neuf
 • neuvième
  • Tháng chín âm lịch
   neuvième mois lunaire
 • mûr
  • Quả chín
   fruit mûr
  • Nhọt chín
   abcès mûr
  • Suy nghĩ chín
   réflexions mûres
 • cuit
  • Thức ăn chín
   aliment cuit
 • mûrit
  • Quả bắt đầu chín
   fruit qui commence à mûrir
 • cuire
  • Lửa nhỏ thế này thì thịt không chín
   avec ce petit feu , la viande ne cuit pas
Comments and discussion on the word "chín"