Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
coffle
/'kɔfl/
Jump to user comments
danh từ
  • đoàn súc vật buộc giằng vào nhau; đàn nô lệ trói giằng vào nhau
Related search result for "coffle"
Comments and discussion on the word "coffle"