Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
cable
/'keibl/
Jump to user comments
danh từ
 • dây cáp
 • cáp xuyên đại dương
 • (như) cablegram
 • (hàng hải) dây neo
 • (hàng hải) tầm (1 qoành 0 hải lý tức 183m, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) 219m) ((cũng) cable length)
 • đường viền xoắn (quanh cột); đường chạm xoắn (vòng vàng)
IDIOMS
 • to cut (slip) one's cables
  • (từ lóng) chết ngoẻo
động từ
 • cột bằng dây cáp, buộc bằng dây cáp
 • đánh điện xuyên đại dương; đánh cáp
 • trang bị bằng đường viền xoắn (cột)
Related search result for "cable"
Comments and discussion on the word "cable"