Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
couple
/'kʌpl/
Jump to user comments
danh từ
 • đôi, cặp
  • a couple of girls
   đôi bạn gái
 • đôi vợ chồng; cặp nam nữ (đã lấy nhau hoặc đã đính hôn); cặp nam nữ nhảy quốc tế
  • a married couple
   đôi vợ chồng (đã cưới)
  • a courting couple
   đôi vợ chồng chưa cưới, đôi trai giá đang tìm hiểu
 • dây xích cặp (buộc liền một cặp chó săn)
 • cặp chó săn
 • (cơ khí) ngẫu lực
 • (điện học) cặp
  • thermoelectric couple
   cặp nhiệt điện
IDIOMS
 • to hunt (go, run) in couples
  • không lúc nào rời nhau, lúc nào cũng cặp kè bên nhau
ngoại động từ
 • buộc thành cặp, ghép thành cặp, kết đôi
 • nối hợp lại, ghép lại
  • to couple two railway carriages
   nối hai toa xe lửa
 • cho cưới, cho lấy nhau
 • gắn liền, liên tưởng
  • to couple the name of Lenin with the October Revolution
   gắn liền Le-nin với cuộc cách mạng tháng mười
 • (điện học) mắc, nối
nội động từ
 • lấy nhau, cưới nhau (người)
 • giao cấu (loài vật)
Related search result for "couple"
Comments and discussion on the word "couple"