Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
conveyer
/kən'veiə/ Cách viết khác : (conveyor) /kən'veiə/
Jump to user comments
danh từ
  • người đem, người mang (thư, gói hàng)
  • (kỹ thuật) băng tải ((cũng) conveyer belt)
Related words
Related search result for "conveyer"
Comments and discussion on the word "conveyer"