Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
critique
Jump to user comments
tính từ
 • (y học) xem crise 2
 • quyết định; nguy kịch
  • Moment critique
   lúc quyết định
  • Situation critique
   tình thế nguy kịch
 • (vật lý học) tới hạn
  • Température critique
   độ nhiệt tới hạn
  • âge critique
   (y học) tuổi tắt dục
tính từ
 • phê bình; phê phán
  • Esprit critique
   óc phê bình; óc phê phán
danh từ giống cái
 • sự phê bình; sự phê phán
  • Faire la critique d'un roman
   phê phán một cuốn tiểu thuyết
  • La critique et la louange
   sự phê bình và sự khen ngợi
 • giới phê phán
  • Faire taire la critique
   làm cho giới phê phán câm họng
danh từ
 • người phê bình; người phê phán
  • Un critique littéraire
   nhà phê bình văn học
Related search result for "critique"
Comments and discussion on the word "critique"