Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
d.c.
Jump to user comments
Noun
  • Đặc khu Columbia, thành phố này còn thường được gọi là Washington, the District, hoặc đơn giản hơn D.C.
Related words
Related search result for "d.c."
Comments and discussion on the word "d.c."