Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
decay
/di'kei/
Jump to user comments
danh từ
 • tình trạng suy tàn, tình trạng suy sụp, tình trạng sa sút (quốc gia, gia đình...)
 • tình trạng đổ nát, tình trạng mục nát (nhà cửa...)
 • tình trạng thối rữa; chỗ thối (quả)
 • tình trạng sâu, tình trạng mục (răng, xương, gỗ...)
 • (vật lý) sự rã, sự phân rã
  • radioactive decay
   sự phân rã phóng xạ
IDIOMS
 • to fall into decay
  • suy tàn, suy sụp (quốc gia, gia đình...)
  • đổ nát, mục nát (nhà cửa...)
nội động từ
 • suy tàn, suy sụp, sa sút (quốc gia, gia đình...)
 • hư nát, đổ nát, mục nát (nhà cửa...)
 • sự suy nhược (sức khoẻ)
 • thối rữa (quả)
 • sâu, mục (răng, xương, gỗ...)
  • a decayed tooth
   răng sâu
  • decayed wood
   gỗ mục
 • (vật lý) rã, phân rã
ngoại động từ
 • làm sâu (răng...), làm mục nát (gỗ...)
Related search result for "decay"
Comments and discussion on the word "decay"