Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
deck
/dek/
Jump to user comments
danh từ
 • boong tàu, sàn tàu
  • on deck
   trên boong
  • upper deck
   boong trên
  • lower deck
   boong dưới
 • tầng trên, tầng nóc (xe buýt hai tầng)
 • (hàng không), (từ lóng) đất, mặt đất
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cỗ bài
IDIOMS
 • to clear the decks [for action]
  • chuẩn bị chiến đấu (tàu chiến)
  • (nghĩa bóng) chuẩn bị hành động, sẵn sàng hành động
 • on deck
  • (thông tục) sẵn sàng hành động
ngoại động từ
 • trang hoàng, tô điểm
  • to deck oneself out with fine jewels
   tô điểm bằng các đồ trang sức đẹp
 • (hàng hải) đóng dàn (tàu)
Related search result for "deck"
Comments and discussion on the word "deck"