Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
deuce
/dju:s/
Jump to user comments
danh từ
 • hai; mặt nhị (con súc sắc); quân bài "hai"
 • (thể dục,thể thao) tỷ số 40 đêu (quần vợt)
danh từ (thông tục)
 • điều tai hại, điều rắc rối, điều phiền phức
  • the deuce to pay
   điều phiền phức phải hứng lấy
 • ma quỷ, trời (trong câu nguyền rủa, than vãn)
  • [the] deuce take it!
   quỷ tha ma bắt nó đi
IDIOMS
 • deuce a bit
  • không một tí nào
 • the deuce he isn't a good man
  • không thể tin được anh ta là người tốt
 • the deuce is in it if I cannot...
  • nhất định là tôi có thể...
 • to play the deuce with
  • (xem) play
 • what the deuce!
  • rắc rối gớm!; trời đất hỡi!
Related words
Related search result for "deuce"
Comments and discussion on the word "deuce"