Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
deferment
/di'fə:mənt/
Jump to user comments
danh từ
  • sự hoãn, sự trì hoãn, sự để chậm lại
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự hoãn quân địch
Related words
Related search result for "deferment"
Comments and discussion on the word "deferment"