Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
desirable
/di'zaiərəbl/
Jump to user comments
tính từ
  • đáng thèm muốn; đáng ao ước, đáng khát khao
  • (thông tục) khêu gợi (dục vọng)
Related words
Related search result for "desirable"
Comments and discussion on the word "desirable"