Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
worthy
/'wə:ði/
Jump to user comments
tính từ
 • xứng đáng, có phẩm giá đáng kính, đáng trọng (người)
  • worthy people
   người xứng đáng, người đáng kính trọng
 • xứng đáng, thích đáng; thích hợp
  • a worthy reward
   một phần thưởng xứng đáng
 • đáng
  • worthy of note
   đáng chú ý
danh từ
 • (mỉa mai);(đùa cợt) vị
  • who's the worthy who has just arrived?
   vị nào vừa mới đến thế?
 • (từ cổ,nghĩa cổ) danh nhân
Related words
Related search result for "worthy"
Comments and discussion on the word "worthy"