Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
desperate
/'despərit/
Jump to user comments
tính từ
 • liều mạng, liều lĩnh
  • a desperate act
   hành động liều lĩnh
  • a desperate fellow
   một tay liều mạng
 • không còn hy vọng, tuyệt vọng
  • a desperate illness
   chứng bệnh không còn hy vọng chữa khỏi
  • a desperate stituation
   tình trạng tuyệt vọng
 • dữ dội, kinh khủng, ghê gớm
  • a desperate storm
   cơn giông tố kinh khủng
  • a desperate smoker
   tay nghiện thuốc lá kinh khủng
Related words
Related search result for "desperate"
Comments and discussion on the word "desperate"