Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
dessein
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • (văn học) ý định, dự định, ý đồ
  • Partir dans le dessein de
   ra đi với ý định là
  • Former de grands desseins
   có những dự định lớn lao
  • Nourrir de noirs desseins
   ấp ủ những ý đồ đen tối
  • à dessein
   cố tình, cố ý
  • Faire quelque chose à dessein
   cố ý làm việc gì
  • à dessein de
   để, để mà, với ý là
  • Dessin
Related search result for "dessein"
Comments and discussion on the word "dessein"