Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
diverse
/dai'və:s/
Jump to user comments
tính từ
  • gồm nhiều loại khác nhau, linh tinh
  • thay đổi khác nhau
Related words
Related search result for "diverse"
Comments and discussion on the word "diverse"