Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
domino
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • (đánh bài) (đánh cờ) đôminô; quân đôminô
  • Joeur au domino jouer aux dominos
   chơi đôminô
  • Des dominos d'ivoire
   quân đôminô bằng ngà
 • áo đôminô (áo dài có mũ mặc trong khiêu vũ hóa trang); người khoác áo đôminô
Related search result for "domino"
Comments and discussion on the word "domino"