Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
dubious
/'dju:bjəs/
Jump to user comments
tính từ
 • lờ mờ, mơ hồ, minh bạch, không rõ ràng
  • a dubious light
   ánh sáng lờ mờ
  • a dubious answer
   câu trả lời lờ mờ
 • đáng ngờ, không đáng tin cậy; không chắc chắn, còn hồ nghi
  • a dubious transaction
   việc giao dịch kinh doanh đáng ngờ
  • a dubious friend
   một người bạn không đáng tin cậy
  • a dubious scheme
   một kế hoạch không chắc chắn
 • nghi ngờ, ngờ vực; do dự, lưỡng lự
Related words
Related search result for "dubious"
Comments and discussion on the word "dubious"