Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
effusion
/i'fju:ʤn/
Jump to user comments
danh từ
  • sự tuôn ra, sự trào ra; sự toả ra
  • (nghĩa bóng) sự dạt dào (tình cảm...)
Related words
Related search result for "effusion"
Comments and discussion on the word "effusion"