Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
environ
Jump to user comments
phó từ
 • chừng, khoảng, khoảng chừng, chừng độ
  • Environ mille personnes
   chừng độ nghìn người
giới từ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) vào khoảng
  • Environ cette époque
   vào khoảng thời kỳ đó
danh từ giống đực
 • (số nhiều) vùng xung quanh, vùng phụ cận
  • Les environs de la ville
   vùng xung quanh thành phố
  • aux environs de
   vào khoảng, gần
  • Aux environs de midi
   gần trưa
Related search result for "environ"
Comments and discussion on the word "environ"