Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
escorte
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • đoàn hộ tống
  • L'escorte d'un général
   đoàn hộ tống một vị tướng
 • đoàn tùy tùng
 • sự tùy tùng, sự đi theo
  • Je vous ferai escorte
   tôi sẽ đi theo anh
 • hậu quả kéo theo
Related search result for "escorte"
Comments and discussion on the word "escorte"