Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
expression
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự phát biểu, sự biểu lộ; sự biểu hiện
  • Expression de la joie
   sự biểu lộ vui mừng
 • vẻ, sắc mặt
  • Expression sévère
   vẻ nghiêm
 • ý vị
  • Chanter avec expression
   hát có ý vị
 • từ ngữ; thành ngữ
 • (toán học) biểu thức
  • Expression algébrique
   biểu thức đại số
  • Expression imaginaire
   biểu thức ảo
  • Expression complexe
   biểu thức phức hợp
  • Expression équivalente
   biểu thức tương đương
  • Expression réductible
   biểu thức rút gọn được, biểu thức khả qui
  • Expression irréductible
   biểu thức không rút gọn được, biểu thức bất khả qui
  • Expression rationnelle
   biểu thức hữu tỉ
  • Expression irrationnelle
   biểu thức vô tỉ
  • Expression numérique
   biểu thức bằng số
 • (y học) sự nặn
  • Expression placentaire
   sự nặn nhau
  • au-dessus de toute expression
   không lời nào nói hết được; hết sức
  • réduire à sa plus simple expression
   rút lại dưới hình thức đơn giản nhất
Related words
Related search result for "expression"
Comments and discussion on the word "expression"