Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
expression
/iks'preʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • sự vắt, sự ép, sự bóp
 • sự biểu lộ (tình cảm...), sự diễn cảm; sự biểu hiện (nghệ thuật...); sự diễn đạt (ý nghĩ...)
  • to read with expression
   đọc diễn cảm
  • to give expression to one's feelings
   biểu lộ tình cảm
 • nét, vẻ (mặt...); giọng (nói...)
 • thành ngữ, từ ngữ
 • (toán học) biểu thức
 • (y học) sự ấn (cho thai ra)
Related search result for "expression"
Comments and discussion on the word "expression"