Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
fixation
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự đóng vào, sự đính vào, sự gắn chặt vào
 • sự định cư
 • (nhiếp ảnh; sinh vật học, sinh lý học) sự định hình
  • La fixation de l'azote
   (sinh vật học, sinh lý học) sự cố định đạm
 • sự định, sự quy định
  • La fixation de l'impôt
   sự quy định thuế
Related words
Related search result for "fixation"
Comments and discussion on the word "fixation"