Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
foehn
/'fə:n/ Cách viết khác : (foehn) /fə:n/
Jump to user comments
danh từ
  • (địa lý,ddịa chất) gió phơn (gió nồm vùng An-pơ)
Related search result for "foehn"
Comments and discussion on the word "foehn"