Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
fondé
Jump to user comments
tính từ
 • có lý do
  • Être fondé à dire
   có lý do để nói
 • có căn cứ
  • Accusation fondée
   việc tố cáo có căn cứ
 • dựa vào, căn cứ vào
  • Fondé sur une théorie
   dựa vào một thuyết
danh từ giống đực
 • (Fondé de pouvoir) người thay quyền, người được ủy quyền
Related search result for "fondé"
Comments and discussion on the word "fondé"