Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
fonte
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự tan
  • La fonte des neiges
   sự tan tuyết
 • sự đúc; nghề đúc
 • gang
  • Poids en fonte
   quả cân bằng gang
 • (ngành in) bộ chữ cùng cỡ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) sự nấu chảy; sự nấu luyện (kim loại)
  • fonte verte
   đồng thanh
Related search result for "fonte"
Comments and discussion on the word "fonte"