Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
génie
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • thần bản mệnh
 • thần
  • Le génie des eaux
   thần sông
  • Le génie de la liberté
   thần tự do
 • thiên tài; kẻ thiên tài, bậc anh tài
  • Un homme de génie
   một người thiên tài
 • tài
  • Le génie des intrigues
   tài mánh khóe
 • tinh thần, thần
  • Le génie d'une langue
   cái thần của một ngôn ngữ
 • (quân sự) công binh
Related words
Related search result for "génie"
Comments and discussion on the word "génie"